avukat İstanbul ceza boşanma-avukatı

İçeriğe git

Ana menü:

Avukat, sorun çözme mesleğidir. Bireyin diğer bireylerle ya da devlet idaresiyle karşılaştığı idari yada mali sorunların hallinde avukat yol göstermek, gerektiğinde bireyi bizzat temsil ederek yardımcı olur.
Avukat mesleği; her hak sahibine hakkı teslim etme fonksiyonu olarak ifade edilen adalet mekanizmasının savunan ve talep eden kısmını oluşturmaktadır
Avukat mesleği mücadele gerektiren bir hak arama ameliyesidir
Adalet, haklı ile haksızın ayırt edilmesi suretiyle, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir
‘’Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı’’
Molierac
Eski Yunanlı düşünür Platona göre, adaletin en yüce erdemlerden biri olduğunu,  insanın ve devletin temel davranış kuralı olduğunu belirtmiş.
Aristo ise, adaletin hareket noktasını eşitlik kavramının oluşturduğunu. bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabileceğini belirtmiştir.
Adalet, devletlerin sarsılmayan temelini teşkil eder. Devletin olduğu yerde Adalet’in olduğunu belirten bu sözün devamın Anyot şu şekilde tamamlamaktadır. Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur.
Bu topluluğun devlet olması ve devlet olarak kalabilmesi için adalet en önemli bağlayıcı ilkelerden biridir. Din, dil, ırk olarak çok dağınık olarak gördüğümüz ülkelerin çoğunun devlet olabilmesinin ardında
adaletin tam ve zamanında gerçekleşen bir şekilde çalışmasının da önemli bir payı vardır.
Hukuk ise, adaletin yerine gelmesini sağlayan bir araçtır. Hukukun hedefi adaletin sağlanması olup, adalette yasalarla sağlanır. Yasaları bildiğiniz gibi yasama organı yapmakta ve mahkemeler/hâkimler kanalı ile yasalar olaylara uygulanmaktadır
Doğru ve yanlış, iyi ve kötü, arasındaki ayrımı belirleyen duyguya vicdan diyoruz. Hâkimler önlerine gelen dosyalarda vicdani kanaatleriyle hüküm vermektedirler.

Boşanma; evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasıdır. Boşanma kararı verilebilmesi için hukuken geçerli bir evliliğin olması gerekir bu nedenle önce evlilik öncesi nişanlanmayı ve evliliğin geçerliliğini engelleyen halleri de inceleyeceğiz.. Bu bölüme yukarıdaki boşanma davaları butonundan ulaşabilirsiniz.
Bu bölümden hukuki bilgiler edinebilirsiniz ancak bu bilgileri edinmiş olmanız boşanma davasını yürütebileceğiniz anlamına gelmez.
Davanızı en iyi boşanma avukatı yürütebilir.Boşanma davalarında, Boşanma avukatı sizin varlığını ya da kapsamını bilmediğiniz boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarını sizin için en iyi koşullarda olması için çaba sarfeder.
Türk hukukunda belirli sebeplere dayanarak hâkim kararıyla Boşanma sistemi kabul edilmiştir.  Türk Medeni Kanunu’nun boşanmaya ilişkin hükümlerinde yer almayan bir vakıa boşanma davasına konu olamaz ve bu vakıaya dayanılarak açılan boşanma davası reddedilir.
Boşanma avukatı, öncelikle davaya konu vakıaların (tarafların boşanma nedenleri) Medeni kanunda düzenlenen boşanma nedenlerine uygun olup olmadığını tespit etmelidir.
Boşanma avukatı, davaya esas vakıayı itina ile tespit edip mahkemeye sunmalıdır.
Boşanma avukatı, tespit edilen boşanma nedeninin nasıl ispat edileceğini, ispat şartlarını tespit etmelidir.
Boşanma ile ilgili tv söyleşimize hakkımızda/basında biz bölümünden ulaşabilirsiniz

Türk ceza muhakemesinde delil serbestliği ilkesi geçerlidir. Yani, ceza davalarında sanık ya da şikâyet eden her türlü maddi delili ileri sürebilir. Soruşturma safhasında  Cumhuriyet savcısından, yargılama safhasına Ceza mahkemesinden istediği delillerin araştırılmasını tespit edilmesini isteyebilir.
Ceza davalarında kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi geçerlidir. Yani bir eylemin ya da eylemsizliğin suça konu olabilmesi için öncelikle ceza kanunda ya da diğer yasalarda düzenlenmiş olması şarttır. Suça konu fiil bir eylem ya da eylemi yapmama fiilidir. Fiili eylemler,  yasalar ile yasaklanan bir eylemin yapılması. Eylemsizlik hali ise yasalarla yapılması zorunlu eylemin yapılmaması şeklindedir. Bir eylemin suça konu olabilmesi için  yani cezai yaptırıma konu olabilmesi için  kanunilik ilkesi gereği  kanunlarda düzenlenen unsurları da taşıması gerekir.
Ceza avukatı, öncelikle vakıanın suça konu olup olmadığını tespit etmelidir. Ceza avukatı,   eylem ile ilgili tüm yasal düzenlemeler incelenmelidir.
Ceza avukatı,  suçun unsurları tespit etmelidir.
Ceza avukatı, sanığın eyleminin ne aşamada olduğunu fiili tamamlayıp tamamlamadığını tespit etmelidir.
Ceza avukatı, sanığın eylemi hangi saiklerle yaptığını tespit etmelidir.  Avukat, sanığın suça konu eyleminin hangi şartlarda oluştuğunu tespit etmelidir.
Avukat sanığın eylemi ile suça konu olay arasında nedensellik bağının olup olmadığını tespit etmelidir.   Özellikle suçtan zarar gören varsa bu zarar ile sanığın eylemi arasında nedensellik ilişkisi mevcut mu?
Sitemizde suç türüne göre tasnif edilen ayrıntılı bilgi verilmiştir. Suçun unsurlarını ayrıntılı şekilde en iyi ceza avukatı belirleyebilir. Sizin haklarınızı en iyi avukat savunur . Bu sitede bulunan bilgiler bilgi verme amaçlı olup biliyor olmanız savunmanızı yapabileceğiniz anlamına gelmez. Sizi en iyi ceza avukatı savunur.
Tasnif edilen ve suçun unsurları işleniş biçimleri anlatılan bölümler; bir insanın kasden öldürülmesi suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel taciz suçu, çocukların cinsel istismarı suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, taksirle adam öldürme suçu, tehdit suçu,  karşılıksız yararlanma suçu, taksirle yaralama suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, parada sahtecilik suçu, şantaj suçu, uyuşturucu kullanmak suçu, güveni kötüye kullanma suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama suçu, kasten ihmali davranışla bir insanın öldürülmesi suçu, dolandırıcılık suçu, görevi kötüye kullanmak suçu, hürriyeti tahdit suçu gibi bölümlere CEZA HUKUKU bölümünden ulaşabilirsiniz
.
İdarenin, idari yargı yerlerince yargısal denetime tabi tutulması hukuk devleti ilkesinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Buradan hareketle, yalnızca idarenin değil, Devletin de bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulması olgusu da hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu olmaktadır.
Kural olarak idarenin işlem ve eylemleri üzerindeki yargısal denetim, hukuka uygunluk açısından yapılmaktadır. İdarenin işlem ve eylemlerinin yerindeliği yargı yerlerince denetlenemez. Yerindelik denetimi ise idarenin kendi iç birimlerince yapılmakta olup idari yargının görev alanı dışında kalan bir konu olmaktadır
İdari işlemler yargısal denetime tabi tutulurken hukuka uygunluk denetiminin esas unsurları olan "Yetki", "Şekil", "Sebep", "Konu" ve "Maksat" unsurlarını açıklamaya çalışarak bu yönlerden birinin veya birkaçının sakat olması halinde işlemlerin iptale mahkûm edilmeleri söz konusudur
idare hukukuna ve idari davalarla ilgili bilgilere idari davalar bölümünden ulaşabilirsiniz

İletişim bilgilerimiz ise sadece randevu almanız  için verilmiştir...!

 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön

boşanma-davası

ceza-davası

ticaret-hukuku

idare-hukuku